اطلاعات پزشک
  • نام و نام خانوادگی
    دکتر شهناز آرمین
  • نوع فعالیت پزشکی
    فوق تخصص عفونی اطفال
  • شماره نظام پزشکی
    32181
عناوین تخصص و فوق تخصص
رزومه و سوابق تخصصی و اجرایی

پزشکی عمومی ۱۳۶۳-۱۳۶۹ دانشگاه اصفهان
تخصص کودکان سال ۱۳۷۱-۱۳۷۴ دانشگاه تهران
فوق تخصص عفونی اطفال .۱۳۷۹_۱۳۷۷ دانشگاه تهران
نفر اول بورد فوق تخصصی کشور
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۱۳۸۰تاکنون

یک دیدگاه اضافه کنید
Verification: 21c1a9e26c75b00f