برچسب: خرخر (خروپف)در کودکان

خرخر (خروپف) در کودکان
پزشکی

خرخر (خروپف) در کودکان

خرخر (خروپف) در کودکان   صداهای ناخوشایند تنفسی درهنگام خواب را خرخر یا خروپف گویند. قریب به اتفاق این صداها ناشی از تنگ شدن مجاری

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f