دسته‌بندی: چشم

پزشکی

نابینایی در کودکان

نابینایی مادرزادی کودکان در طبقه بندی سازمان بهداشتی جهانی نابینایی و دانستن دلایل نابینایی مادرزادی  یکی از اولویت ها می باشد. بر طبق تحقیقات انجام

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f