برچسب: کودک،رایگان،خودمراقبتی،متخصص اطفال

آبله مرغان در کودکان
پزشکان

آبله مرغان در کودکان

بروز بیماری آبله مرغان میزان دقیق بروز بیماری آبله مرغان در کودکان مشخص نیست. با وجود این، آبله مرغان یک بیماری عفونی و بسیار شایع دوران

مطالعه مقاله »
Verification: 21c1a9e26c75b00f